Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na obecnom úrade.

 

2024 

 

č.1 VZN č.1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o záväzných častiach Územného plánu obce (ÚPN-O) Nedožery-Brezany a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o záväzných častiach Územného plánu obce (ÚPN-O) Nedožery-Brezany pdf
č.2 VZN č.2 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pdf

2023 

 

č.1  VZN č.1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní sociálnych služieb v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany pdf
č.2 VZN č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni  pdf
č.3 VZN č.3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pdf

 

2022

č.1  Všeobecne záväzné nariadenie č.1 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev  pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty v obci pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska  pdf
č.5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pohrebníctve  pdf
č.6 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o záväzných častiach Územného plánu obce (ÚPN-O) Nedožery-Brezany  pdf
č.7 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni. pdf
č.8 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdf

2021

č.1

 

Všeobecne záväzné nariadenie   č. 1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu  výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
pdf
č.2

Všeobecne záväzné nariadenie   č. 2/2021 o poskytovaní sociálnych služieb v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany

pdf

 

 

 

2020

č.1

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany

príloha č.2

pdf
č.2

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-Brezany

pdf
č.3

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska

 
č.4

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany 

pdf
č.5

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o čase predaja a prevádzkovom čase

pdf
č.6

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf

 

2019

č.1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nedožery-Brezany

pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni. pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni na území obce Nedožery-Brezany  pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom pdf
č.5

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2011 Štatút obce Nedožery-Brezany

pdf

 

2017

č.1

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve

pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o hospodárení s majetkom obce Nedožery-Brezany pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pdf

 

2016

č.1

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016Žiadosť o pridelenie bytu

pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nedožery-Brezany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 Trhový poriadok obce Nedožery-Brezany pdf

 

 2015

č.1 Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nedožery-Brezany pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.3 Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pdf
č.4 Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
č.5 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje pdf

 

2014 

č.1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských VZN č. 1/2014, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 zariadení na území obce Nedožery-Brezany pdf
č.2 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pdf
č.3 VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje
pdf

 

 2013

č.1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Nedožery-Brezany
č.2 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve
č.3 VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2012

č.1

VZN o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN – O) NEDOŽERY-BREZANY

č.2 VZN ktorým sa mení VZN č. 1-2009 o poskytovaní sociálnych služieb
č.3 VZN o výške príspevkov a školských zariadenia zriadených obcou Nedožery-Brezany
č.4 VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Nedožery-Brezany
č.5 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 o nakladaní s nájomnými bytmi pre rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
č.6 VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje
č.7 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2011

č.1

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany

č.2 VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Nedožery-Brezany
č.3 VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Nedožery-Brezany
č.4 VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb v obci Nedožery-Brezany
č.5 VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
+
dodatok č.1 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.6 VZN o pohrebníctve + Príloha č. 1 o pohrebníctve
č.7 Štatút obce
č.8 Požiarny poriadok obce Nedožery-Brezany
č.9 VZN o poskytovaní dotácií
č.10 VZN o používaní pyrotechniky
č.11 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
č.12 VZN o dani z nehnuteľností

 

2010

č.1

VZN o organizácii miestneho referenda

č.2 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011.
č.3 VZN o dani z nehnuteľností

 

2009

č.1

VZN ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nedožery-Brezany + Dodatok č.1

č.2 VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.3 VZN o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území  obce Nedožery-Brezany prevádzkovanými právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie.
+
Príloha k VZN o ovzduší
č.4 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010
č.5 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2010
č.6 VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010

 

2008

č.1 VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.2

VZN o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

č.3 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2009
č.4 VZN o dani za psa
č.5 VZN o  dani za ubytovanie
č.6 VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
č.7 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009
č.8 VZN o dani z nehnuteľností

 

2007

č.1
 

VZN o ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu

č.2 VZN o hospodárení s majetkom obce + Príloha k VZN o hospodárení s majetkom obce
č.3 VZN o pohrebníctve + Príloha k VZN o pohrebníctve
č.4 VZN o  podmienkach  predaja výrobkov  a  poskytovania služieb na  trhových  miestach
č.5 VZN o dani z nehnuteľností
č.6 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2008
č.7 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2006

č.1 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nedožery-Brezany
č.2 VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
č.4 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

rok 2005

č.1 VZN ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov
č.4 VZN o dani za psa
č.5 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
č.6 VZN o dani za ubytovanie
č.7 VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

 

rok 2004

č.1 VZN o určení školského obvodu školy zriadenej obcou Nedožery–Brezany

 

rok 2002

č.1 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

 

rok 2000

č.4 VZN Všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinnosti v obci