Komunitné centrum Nedožery-Brezany

Kontakt

Email : kc @ nedozery-brezany.sk                     Tel. kontakt.:  0917  800  740

  

Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“

Obec Nedožery-Brezany ako poskytovateľ sociálnej služby Komunitného centra sa stala úspešná v národnom projekte „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“

Cieľom projektu je budovanie a rozvoj odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie komunitného centra na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti – t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

 

Komunitné centrum predstavuje inštitucionálne zariadenie, ktoré poskytuje primárne programy reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity. Hlavným cieľom komunitných centier je poskytovanie komplexných služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa si komunitné centrá vytvárajú špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov a vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitných centier by mali viesť k integrácii a svojpomoci.

Veríme, že sa nám tak podarí ešte viac sceliť jednotlivé komunity žijúce v našej obci, nájdu v komunitnom centre pomoc a podporu občania našej obce, najmä znevýhodnené a zraniteľné skupiny osôb, ako deti, staršie osoby, zdravotne znevýhodnené osoby, jednoducho osoby v ťažkých životných situáciách, s ktorými si nevedia dať rady.

 

Umiestnenie Komunitného centra

Komunitné centrum sa nachádza na Družstevnej ulici v časti obce Brezany, v priestoroch Obecného úradu. Komunitné centrum je umiestnené v centre obce, prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

 

Priestorové vybavenie Komunitného centra

  1. Kancelária na 1. Poschodí – kacelária pracovníkov OPKC, KPKC
  2. Ateliér Komunitného centra – využívaný na nizkoprahové aktivity, skupinové pravidelné aj nepravidelné aktivity, je prístupný pre všetky deti a mládež
  3. Kultúrno-spoločenská miestnosť – využívaná na veľké skupinové aktivity, nepravidelné akcie Komunitného centra
  4. Knižnica – vybavená počítačmi

 

Služby poskytované v komunitnom centre

Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. V komunitnom centre podľa citovaného zákona sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje, vykonáva a zabezpečuje:

 

- sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- preventívna aktivita

- záujmová činnosť

 

Pracovníci komunitného centra

 

Odborný pracovník KC – Bc. Bibiána Belancová

 

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

„Ahojte, volám sa Bibiána Belancová, možno ma skôr budete poznať ako Lajčiaková. Celý môj, zatiaľ krátky život, som žila v Nedožeroch-Brezanoch, až kým som sa pred tromi rokmi vydala, stala sa mamou a presťahovala sa do Rudnianskej Lehoty, kde momentálne žijem. Stále však za svoj domov považujem obec Nedožery-Brezany. Mám tu rodinu, kamarátov, známych, miesta kde som vyrastala a hlavne tu mám pocit domova vždy, keď sem prídem. Pred materskou dovolenkou som študovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore sociálna práca. Som šťastná, že sa naskytla príležitosť pracovať v odbore a práca v Komunitnom centre ma veľmi zaujala. V KC pracujem na pozícií odborný pracovník. Poskytujem občanom obce sociálne poradenstvo. Som k dispozícií všetkým občanom, ktorí potrebujú pomôcť v ich ťažkých životných situáciách. Či ste jednorodič, dlhodobo nezamestnaní, stratili ste bývanie, máte finančné problémy, neviete si poradiť s úradnými dokumentmi alebo si prežívate rôzne iné situácie, s ktorými si sami neviete dať rady,

 som tu pre Vás aby som Vám podala pomocnú ruku.

A niekedy? Niekedy človek potrebuje len vypočuť... vidieť svoj problém z iného pohľadu, a zrazu zistí, že na každý problém sa nájde riešenie.“

 

Komunitný pracovník KC – Ing. Jana Baluchová

 

Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v

hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať

verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

 

 „Ahojte volám sa Jana Baluchová (Pálešová), mnohý z vás ma určite poznajú, keďže žijem v tejto obci od narodenia. Preto som sa aj rozhodla zaujímať sa o prácu v komunitnom centre v našej obci. V komunitnom centre pracujem na pozícii ako komunitný pracovník. Mojou úlohou, je sprevádzať Vás ako občanov žijúcich v komunite, procesom riešenia vašich problémov a požiadaviek, pomáhať Vám vo Vašich ťažkých životných situáciách a zároveň Vás naučiť vedieť definovať si svoje spoločné potreby a problémy. A taktiež hľadať v samotných Vás nástroje riešenia daných problémov. Komunitná práca je práca celej komunity a preto je v mojej pracovnej náplni aj to, aby sa ľudia zaktivizovali a začali svoje problémy riešiť samy a spoločne ako komunita, aby sme neustále nečakali na to, že prácu, ktorú vieme spraviť sami, spraví za nás niekto druhý.

Dnešná doba nás naučila veľa dobrého, ale priniesla nám aj veľa iných vecí. Pamätám si, ako si v minulosti ľudia, susedia vzájomne pomáhali bez ohľadu na odmenu. Pamätám si brigády a akcie, ktoré boli súčasťou života, a aj to, že všetci to robili pre to, aby obec niekam napredovala a aby sa občania postupne socializovali. Postupom času vymizla z povedomia ľudí myšlienka vzájomnej súdržnosti a pomoci. A preto, by podľa mňa našou prvou úlohou malo byť znovuobjavenie týchto dvoch a ďalších hodnôt.“

 

Pracovník KC – Bc. Veronika Gandel Gaplovská

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením. Vedie voľno časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia  Vyhľadáva klientov a potencionálnych užívateľov služieb a činností komunitného centra.

„Ahojte, volám sa Veronika Gandel Gaplovská a po rokoch života v zahraničí ma zavialo opäť domov, kde som sa rozhodla nadobudnuté skúsenosti a vedomosti pretaviť na pomoc tam, kde cítim, že to má zmysel a je to potrebné. V Komunitnom centre pracujem na pozícií pracovník Komunitného centra, a mojou hlavnou úlohou je okrem krízovej intervencie a sociálnej pomoci, rozvoj detí a mladých a ich plnohodnotne vyplnený čas, ktorý u nás v KC strávia. Venujem sa umeniu, anglickému jazyku a osobnému rozvoju. Teším sa na každého detského ale aj dospelého návštevníka nášho KC a verím, že tu spoločne vytvoríme miesto, kde nájdete nie len pomoc a odpovede, ale zároveň budeme  nástrojom a navigátorom pre naplnenie vašich predstáv pre lepší a krajší život v tejto obci. Lebo len spolu dokážeme viac.“

 

Otváracie hodiny Komunitného centra

 

Pondelok

8:00 – 11:45

12:15 – 16:00

Utorok

8:00 – 11:45

12:15 – 16:00

Streda

8:00 – 11:45

12:15 – 16:00

Štvrtok

8:00 – 11:45

12:15 – 16:00

Piatok

8:00 – 11:45

12:15 – 16:00

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image