Podľa § 52 ods. 2) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka - u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a  u právnickej osoby 1600 eur - v tomto členení:

Fyzické osoby: Meno a priezvisko, trvalý pobyt, suma daňových nedoplatkov (u FO – živnostníci miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu)

Právnické osoby: Obchodné meno, názov firmy, IČO, sídlo, suma daňového nedoplatku.