Adresa

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737

Email: info @ nedozery-brezany.sk

Ivana Blattová

pokladnica
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za ubytovanie
miestny poplatok za KO a DSO
výherné a nevýherné hracie prístroje
majetok obce
Telefón: +421 46 54 85 120

Ing. Iveta Lorencová

ekonomika
účtovníctvo a rozpočet obce
nebytové priestory
sociálne veci
hmotná núdza
rodinné dávky
evidencia odpadového hospodárstva
Telefón: +421 46 54 85 535

Daniela Zbiňovcová

matričná agenda
evidencia obyvateľov
osvedčovanie listín a podpisov na listinách
stavebné konanie
evidencia hrobových miest a nájomných zmlúv na hrobové miesta
Telefón: +421 46 54 85 380
daniela.zbinovcova@nedozery-brezany.sk