Rok 2019

Január

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.01.2019   pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.01.2019 pdf

 

Február

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 28.02.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 28.02.2019 pdf

Marec

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.03.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.03.2019 pdf

 

Apríl

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 30.04.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 30.04.2019 pdf


Máj

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.05.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.05.2019 pdf


Jún

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 30.06.2019 pdf
Obec - zoznam došlých faktúr k 30.06.2019 pdf

Júl

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.07.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.07.2019 pdfAugust

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.08.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.08.2019 pdf 


September

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.09.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.09.2019 pdf 

Október

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.10.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.10.2019 pdf 

November

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 30.11.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 30.11.2019 pdf


December
Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.12.2019 pdf

Obec - zoznam došlých faktúr k 31.12.2019 pdf


Rok 2020

Január
Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 31.1.2020 pdf
Obec - zoznam došlých faktúr k 31.1.2020 pdf

Február
Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr k 29.2.2020 pdf
Obec - zoznam došlých faktúr k 29.2.2020 pdf

Marec
Zoznam došlých faktúrpdf

Apríl
Zoznam došlých faktúrpdf

Máj
Zoznam došlých faktúrpdf

Jún
Zoznam došlých faktúr pdf

Júl
Zoznam došlých faktúr pdf

August
Zoznam došlých faktúr pdf

September

Zoznam došlých faktúr pdf

Október

Zoznam došlých faktúr pdf


November
Zoznam došlých faktúr pdf

December
Zoznam došlých faktúr pdf

Rok 2021

Január
Zoznam došlých faktúr pdf

Február
Zoznam došlých faktúr pdf

Marec
Zoznam došlých faktúr pdf

Apríl
Zoznam došlých faktúr pdf

Máj
Zoznam došlých faktúrpdf

Jún
Zoznam došlých faktúr pdf

Júl
Zoznam došlých faktúr pdf

August
Zoznam došlých faktúr  pdf


September
Zoznam došlých faktúr  pdf


Október
Zoznam došlých faktúr  pdf

November

Zoznam došlých faktúr pdf


December
Zoznam došlých faktúr pdf


Rok 2022

Január

Zoznam došlých faktúr  pdf

Február

Zoznam došlých faktúr pdf

Marec

Zoznam došlých faktúr  pdf

Apríl

Zoznam došlých faktúr  pdf

Máj
Zoznam došlých faktúr  pdf

Jún
Zoznam došlých faktúr pdf

Júl
Zoznam došlých faktúr pdf

August
Zoznam došlých faktúr pdf

September
Zoznam došlých faktúr pdf

Október
Zoznam došlých faktúr pdf

November
Zoznam došlých faktúr pdf

December
Zoznam došlých faktúr pdf


2023

Január
Zoznam došlých faktúr pdf

Február
Zoznam došlých faktúr pdf

Marec
Zoznam došlých faktúr pdf

Apríl
Zoznam došlých faktúr pdf

Máj
Zoznam došlých faktúr pdf

Jún
Zoznam došlých faktúr pdf

Júl
Zoznam došlých faktúrpdf

August
Zoznam došlých faktúr pdf

September
Zoznam došlých faktúr pdf

Október
Zoznam došlých faktúr pdf

November
Zoznam došlých faktúr pdf

December

Zoznam došlých faktúr pdf

Rok 2024

Január
Zoznam došlých faktúr pdf

Február
Zoznam došlých faktúr pdf

Marec
Zoznam došlých faktúr pdf

Apríl
Zoznam došlých faktúr pdf

Máj
Zoznam došlých faktúr pdf

Jún

Zoznam došlých faktúr pdf

PROJEKTY V OBCI OD ROKU 2019

Podpora opatrovateľskej služby.

Image

Cieľom projektu je zlepšiť prístup k cenovo prijateľnej, trvalo udržateľnej a kvalitnej opatrovateľskej službe v obci Nedožery-Brezany. Realizáciou hlavnej aktivity, ktorou je Poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečíme počas 24 mesiacov opatrovateľskú službu v našej obci pre klientov prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek.

Hlavná aktivita prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41. Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Ide o terénnu formu sociálnej služby, ktorá je poskytovaná klientom v ich domácom prostredí. 

Poskytnutie NFP vo forme oprávnenej náhrady pokryje časť mzdových výdavkov za výkon opatrovateľskej služby, ktoré príspevky klientov nepokrývajú.

www.employment.gov.sk/sk/esf/
www.ludskezdroje.gov.sk
www.employment.gov.sk

Naša obec v RTV Prievidza.

Revitalizácia verejných priestranstiev.

Image
Image
Image
Skrášľujeme verejné priestranstvá pri Železničnej stanici a pred kostolom. V plnej kráse sa ukážu v roku 2022. 

Priebeh prác

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Image
Rekonštrukciou prechádzajú cesty a chodníky na ulici M. Rázusa a časť komunikácie na ulici Žiarska. S obnovou ciest a chodníkov budeme aj naďalej pokračovať.
Priebeh prác

Oprava komunikácie na ulici Družby pri IV. bytovke.

Odstránili sme niekoľkoročný problém na ulici Družby pri IV. bytovke. Boli upravené kanalizačné poklopy a položený nový asfalt v úrovni komunikácie na ulici T. Hromadu.
Pred rekonštrukciou
 
Image
Po rekonštrukcii
 
Image

Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku

Po realizácii
Image
Image
Pred realizáciou
Image
Image

Zrekonštruovali sme chodník na ulici Kpt. Nálepku. Obnova prebehla až do konštrukčných vrstiev chodníka, čím predpokladáme jeho dlhšiu životnosť.

Vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy bola umiestnená dopravná značka zákaz státia.

„Dopravná značka – zákaz státia – sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie, napríklad najmä na účel zásobovania.“

Snažíme sa prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na našich cestách.

Rekonštrukcia zastávok

Image
Image
Priebeh prác

Schválená ŽoNFP – Rekonštrukcia autobusových zastávok

Identifikácia žiadateľa

Obec Nedožery-Brezany

Názov stratégie CLLD / Názov projektu

Stratégia rozvoja územia OZ Žiar/ Rekonštrukcia autobusových zastávok

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

-          investičná priorita 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

-          špecifický cieľ IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

-          aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy

IROP-CLLD-P977-512-004

Kód žiadosti o príspevok

IROP-CLLD-P977-512-004-001

Ciele projektu

Cieľom projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ v obci Nedožery-Brezany je zabezpečiť rekonštrukciu 4 autobusových zastávok pre komunitu v počte 2 115 obyvateľov v najvyťaženejších lokalitách pri hlavnej ceste.

Merateľné ukazovatele projektu

B201-Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk – 4

B202-Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach – 0

Výška príspevku:

18 998,38 EUR

Popis projektu

Cieľom projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ v obci Nedožery-Brezany je zabezpečiť rekonštrukciu 4 autobusových zastávok pre komunitu v počte 2 115 obyvateľov v najvyťaženejších lokalitách pri hlavnej ceste, a to: autobusová zastávka cintorín, autobusová zastávka železničná stanica, autobusová zastávka pošta Nedožery, autobusová zastávka Jednota Brezany.

V súčasnosti obec disponuje nefunkčnými zastávkami, ktoré nenapĺňajú praktickú, bezpečnostnú ani estetickú funkciu. Hlavná aktivita projektu je zameraná na rekonštrukciu zastávok na linkách prepájajúcich obec Nedožery-Brezany s okresným mestom Prievidza a mestom Martin.

K naplneniu hlavnej aktivity projektu dôjde realizáciou zemných prác, konštrukčných prác, obnovou priľahlých komunikácií, osadením obrubníkov, odvozom sute, a pod. a osadením nových informačných tabúľ s osvetlením. Zmodernizované autobusové zastávky budú vhodne doplnené lavičkami, odpadkovými košmi a inovatívnym osvetleným panelom slúžiacim na umiestňovanie obecných oznamov a cestovných poriadkov. K vytypovaným cieľovým skupinám komunity, ktoré projekt priaznivo ovplyvní patria: seniori, deti dochádzajúce do základnej školy z okolitých obcí, žiaci a študenti cestujúci do škôl v okresnom meste, ekonomicky aktívne obyvateľstvo a turisti.

Projekt pozitívne ovplyvní fungovanie komunít v obci. Poskytne bezpečný nástup, výstup a prestup cestujúcich, skvalitní čakacie podmienky cestujúcim, zvýši celkovú kvalitu cestovania, pozitívne ovplyvní rozvoj cestovného ruchu. Doplnením chýbajúcej infraštruktúry v rámci cestovania sa zvýši aj celková kvalita života v obci.

Je nutné uviesť, že bez finančnej podpory, o ktorú sa žiadateľ v tomto projekte uchádzal, by nebolo možné realizovať projekt.

Podpora komunitného života

Image
Image

Priebeh prác

Za kreatívne spracovanie a návrh dizajnérskych prvkov patrí veľká vďaka dizajnérke pracujúcej v našej obci Katke Turčanovej.

Ideový návrh dizajnérky Kataríny Turčanovej je k dispozícii nižšie:

Image
Image
Image

Schválená ŽoNFP – Podpora komunitného života

Identifikácia žiadateľa

Obec Nedožery-Brezany

Názov stratégie CLLD / Názov projektu

Stratégia rozvoja územia OZ Žiar/ Podpora komunitného života

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

-          investičná priorita 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

-          špecifický cieľ IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

-          aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Kód výzvy

IROP-CLLD-P977-512-002

 

 

Image
Image

 

Kód žiadosti o príspevok

IROP-CLLD-P977-512-002-001

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie novej sociálnej služby krízovej intervencie pre obyvateľov obce Nedožery-Brezany prostredníctvom zariadenia sociálnych služieb – komunitného centra.

Hlavným poslaním komunitného centra bude poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vykonávanie preventívnych aktivít a zabezpečenie záujmovej činnosti pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Cieľovou skupinou a prijímateľmi sociálnej služby sú obyvatelia obce rôznych vekových kategórií od detí po seniorov v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zavedenie novej sociálnej služby vychádza z reálnych potrieb cieľových skupín, reaguje na problémy v komunitách, nadväzuje na východiská komunitnej práce smerujúce na posilňovanie jednotlivcov a komunít a na spoločenskú súdržnosť.

Obec poskytla pre potreby zriadenia komunitného centra priestor – miestnosť, ktorú je potrebné upraviť na účel využitia. Priestor sa nachádza na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch.

Je nutné uviesť, že bez finančnej podpory, o ktorú sa žiadateľ v tomto projekte uchádzal, by nebolo možné realizovať projekt v danom rozsahu.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zavedenie novej sociálnej služby krízovej intervencie pre obyvateľov obce Nedožery-Brezany prostredníctvom zariadenia sociálnych služieb – komunitného centra.

Merateľné ukazovatele projektu

C101 - Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb – 50

C102 - Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore – 1

C103 - Zvýšená kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb – 0

Výška príspevku:

25 911,48€ celkové oprávnené výdavky

 

Nasvietenie kostola

Nasvietili sme národnú kultúrnú pamiatku r. k. kostol sv. Heleny a Krista Kráľa. Dominanta našej obce, na ktorú môžeme byť hrdí je viditeľná až z mesta Prievidza.
Image

Nové urnové miesta, výmena lavičiek a chodník

Image
Výmena lavičiek na cintorínoch a nové urnové miesta.
Osadili sme nové lavičky na cintorínoch. Na cintoríne v Nedožeroch pribudli aj nové urnové miesta. Na cintoríne v Brezanoch sme prepojili priestor chodníkom medzi informačnou tabuľou a domom smútku.

Hasičské auto Mercedes-Benz Atego

Image
Image
Dotiahli sme do úspešného konca zabezpečenie kvalitnej techniky pre našich hasičov, ktorí si ju svojou snahou a obetavosťou určite zaslúžia. 
Technika bude slúžiť na ochranu života, zdravia a majetku našim občanom. Najdôležitejšie bolo, že sa nám podarilo využiť všetky možnosti a každú príležitosť, ktoré nám priniesli dodatočné finančné zdroje do nášho obecného rozpočtu.

Osadili sme prvú informačnú tabuľu o našej obci

Image
V súčasnosti má takmer každé miesto so svojou históriou, pamiatkou, či prírodnou krásou aj svoju "info tabuľu", či už hmotnú alebo v digitálnej forme. Prvá takáto tabuľa bola osadená v areáli školy, aby práve deti poznali v skratke, kde žijú. Na tabuli sa dozvedia o histórií, pamiatkach, osobnostiach, kultúre a prírode našej obce. Tabuľa má tvar otvorenej knihy, ktorá symbolizuje dve spojené obce. Za krásny nápad ďakujeme p. Kristíne Mlákovej.
Veríme, že tabuľa bude prínosom nielen vo vyučovacom procese pre deti, ale aj pre každého obyvateľa obce. Ďakujeme za spoluprácu aj základnej škole a zhotoviteľovi za ochotu pridať ruku k tomuto dielu.
Image

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Image
Ani cez zimu Obec nespí! Pracuje na zveľaďovaní priestorov v budove obecného úradu.
Zanedbaný stav priestorov sociálnych zariadení sa premieňa na priestor zodpovedajúci súčasným potrebám!

Opäť napĺňame i stratégiu bezbariérového prístupu a postupne odstraňujeme nedostatky, na ktoré sme boli upozornení prostredníctvom bezplatnej analýzy bezpečnosti a bezbariérového prístupu v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“, ktorú nám bezplatne spracovalo občianske združenie Vzdelávací inštitút, o.z. Na obecnom úrade sme zriadili nové krásne bezbariérové toalety slúžiace našim zdravotne ťažko postihnutým občanom.
 
Ak konečne pominie súčasný prebiehajúci stav koronavírusu a my budeme môcť realizovať naše obecné akcie, tak sa môžeme tešiť našim novo pripraveným krásnym sociálnym zariadeniam, ktoré sme pripravili pre vás, milí občania!

Postupne vám ukážeme finalizáciu našej práce. Verím, že ich čoskoro budeme môcť pri realizácii kultúrnych podujatí využiť.

Nové zariadenie školskej jedálne

Image
Image
Boli sme úspešní vo výzve vyhlásenej Ministerstvom školstva a realizovali sme projekt modernizácie zariadenia školskej jedálne. Pribudla nová umývačka riadu s príslušenstvom a nerezová chladnička.

Bezplatné internetové pripojenie na verejných priestranstvách. Obec získala nenávratný finančný príspevok 12 350 €

Image

WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov projektu: WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Kód žiadosti o NFP: NFP311070U392

Celkové oprávnené výdavky 13 000,00 € projektu:

Výška poskytnutého NFP: 12 350,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Cieľ projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Očakávaný výsledok projektu: Bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach definovaných projektom dosiahnuté finančnou podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Miesto realizácie projektu: Obec Nedožery-Brezany

Image

Umiestnenie prístupových bodov:

Umiestnenie prístupových bodov:

  1. Obecný úrad, Družstevná, Nedožery-Brezany
  2. Obecný park, Družstevná, Nedožery-Brezany
  3. Amfiteáter pod Vrbičkami, V. B. Nedožerského, Nedožery-Brezany
  4. Športovisko pri základnej škole, Družby, Nedožery-Brezany
  5. Futbalový štadión, Kukučínova, Nedožery-Brezany

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce www. nedozery-brezany.sk. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo. 

Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach: 9

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

- predloženie dokumentácie z VO na kontrolu ex-ante
- vykonaná finančná kontrola z VO
- ex-post kontrola VO
- realizácia aktivít projektu
- refundácia - ŽoP
- finančné ukončenie projektu
- obdobie udržateľnosti - 5 rokov

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

OBNOVA CESTY NA ULICI KOPANIČKY

Image

Obnova NKP v Hornonitrí Ľudový dom so sypárňou - roľnícka usadlosť v Nedožeroch-Brezanoch.

Image

V obci Nedožery-Brezany sa dodnes zachovalo len málo usadlostí s kompletným hospodárskym zázemím. Takéto komplexy je veľmi potrebné chrániť, pretože donedávna mal každý dom hospodársku časť. Tie však v posledných desaťročiach takmer úplne vymizli. V minulosti sa jednalo o  dôležité stavby, ktoré si cenili všetci gazdovia a poľnohospodári viac ako vlastný obytný dom.

Ľudový dom so sypárňou pri hlavnej ceste je preto ojedinelou a veľmi významnou národnou kultúrnou pamiatkou v regióne, ktorá dokladuje typickú ľudovú architektúru v obci. Ide o hĺbkovú zástavbu obytných domov. Hlinená stavba domu bola postavená na kamenných základoch okolo roku 1911, sýpka je ešte staršia. Ľudový dom je využívaný ako rodinný dom a sýpka ako sklad. Z uličnej strany je dvor uzavretý murovanou bránou so strieškou spájajúcou dom a sýpku. Murovaná sypáreň je zadefinovaná ako jednopriestorová, dvojpodlažná budova. Dvor v zadnej časti uzatvárajú hospodárske stavby – komora, maštaľ a stodola.

Udržiavanie historických budov však nie jednoduché. Staré stavby potrebujú renováciu a nákladné opravy napríklad striech, odkvapov, omietok či riešenie zavĺhania stavieb, samozrejme, všetko v spolupráci s pamiatkovým úradom. Občianske združenie HORNONITRIE spoločne s Obecným úradom Nedožery-Brezany pracujú na systematickej obnove pamiatok v obci, a preto majiteľke domu pomohli s prípravou projektovej žiadosti na obnovu ľudového domu.  Zámeru obnovy vyšlo v ústrety aj ministerstvo kultúry a zo svojho rozpočtu v roku 2020 podporilo realizáciu vlhkostného posudku roľníckej usadlosti s návrhom opatrení sumou 2500 eur.

OZ Hornonitrie realizuje rozvojové projekty v území deviatich členských obcí už takmer 25 rokov. S podporou ministerstva kultúry pomohlo v ostatných rokoch k obnove kostola vo Chvojnici, k reštaurovaniu sôch na kostole v Nitrianskom Pravne i k obnove roľníckej usadlosti v Nedožeroch-Brezanoch.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

Image

Budovanie optickej siete v obci

Image
Vyvolaním rokovaní a následnou intenzívnou prácou sa nám v roku 2019 podarilo zaradiť našu obec do projektu realizovaného spoločnosťou Slovak Telekom. V našej obci bude vybudovaná optická sieť podzemným vedením. Obyvatelia obce budú môcť využívať najmodernejšie technológie na prenos dát. Služby ako televízia, internet a telefonovanie budú pre občanov k dispozícii začiatkom roka 2021.

Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice. Obec získala nenávratnú dotáciu vo výške 9 927,39 €

Image
Realizovali sme rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 9 927,39 €.
Image

Zatrubnenie Necpalského kanála

Image

História

Pôvodné zatrubnenie v intraviláne obce v dĺžke cca 228 m bolo vybudované v rámci výstavby VN Brezany ako zdroj doplnkovej závlahy pre plochu cca 210 ha pod Nedožermi-Brezanmi. Avšak od križovatky Tajovského ul. a Štúrovej ul. zostal kanál otvorený až do Prievidze M.Č. Necpaly, kde vteká do rieky Nitra.

V súčasnosti je Necpalský kanál dotovaný vodou z Brezianskeho potoka cez vtokový česlicový objekt so stavidlom v rkm 0,510. Vtokový objekt je na vyššej úrovni ako dno Brezianskeho potoka, preto je Necpalský kanál väčšinu obdobia bez prítoku.

Nakoľko je už oblasť pri otvorenom kanáli osídlená, predstavuje tento otvorený kanál bezpečnostné riziko, nie je dostatočne udržiavaný a bráni vo voľnom pohybe po Tajovského ul.

Z tohto dôvodu bolo potrebné predĺžiť zatrubnenie Necpalského kanála od poslednej revíznej betónovej šachty až za posledný obývaný objekt intravilánu t.j. o  199,40m.

V roku 2019 intenzívnou prácou vedenia obce sa podarilo vybaviť všetky potrebné povolenia.

1. etapa zatrubnenia kanála

V súčasnej dobe prebieha prvá etapa zatrubnenia kanála. Bolo realizované štrkové lôžko, osadené 200 metrové potrubie chránené geotextíliou, zabezpečená ochrana plynového potrubia v zmysle projetkovej dokumentácie, ukončenie výuste kanála, zásyp kanála štrkopieskom.

Po sadnutí zeminy sa bude pokračovať na ďalších prácach súvisiacich s úpravou povrchu. Povrch bude zarovnaný a upravený do zatrávňovacej dlažby, resp. zelene a osadený bude mestský mobiliár.

Nebezpečný a nepekne vyzerajúci kanál bude revitalizovaný a na ulici Tajovského vznikne pekná oddychová zóna s lavičkami zeleňou a parkovacím miestom.

Veľké futbalové ihrisko s umelou trávou

Image
Začali sme s realizáciou futbalového ihriska s umelou trávou. Naším cieľom je vybudovať špičkový futbalový areál pre celú spádovú oblasť Hornej Nitry. Momentálne prebieha prvá etapa výstavby ,,realizácia podložia,,. Následne v druhej etape bude realizovaný umelý trávnik. 
Projekt je podporený Ministerstvom financií vo výške 13 500 €.

 

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Image

Zdravotné stredisko prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Po havarijnom stave bola zabezpečená nutná obnova ordinácií u pani doktorky Kittelovej a pani doktorky Majeríkovej. Taktiež bola obnovená lekáreň. Ordinácie aj čakárne boli vymaľované, v niektorých miestnostiach bola vymenená podlaha, kazetový strop, a taktiež kanalizačné potrubie, ktoré bolo v havarijnom stave.

Obecný sociálny podnik NB služby, s.r.o.

Image

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno vyjadriť ako nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnera. Sociálna ekonomika sa spája predovšetkým s cieľmi ako je podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a rozvoja sociálnych služieb, ktoré sa vyskytujú najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: sociálne a pracovné začlenenie, ako aj miestny rozvoj a tvorba pracovných miest. Sociálna ekonomika ako spoločensky prospešná oblasť pri riešení sociálnych problémov a nezamestnanosti si v mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, ako napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i v bankovníctve a poisťovníctve.

Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov a výziev.

Sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný – jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Sociálne podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín.

NB služby, s.r.o. získal štatút registrovaného sociálneho podniku dňa 18.06.2020.

Hlavným cieľom sociálneho podniku je napomôcť občanom so zdravotným znevýhodnením, alebo zraniteľným, a zároveň prispieť k spoločensky prospešnej službe.

V súčasnosti zamestnáva sociálny podnik 19 zamestnancov, z ktorých cca 40% sú občania so zdravotným znevýhodnením, zvyšok tvoria ostatní občania so zraniteľným znevýhodnením ale tiež bez znevýhodnenia.

Zamestnanci sociálneho podniku zabezpečujú nasledovné činnosti:

-          Starostlivosť o čistotu a triedivosť odpadov na zbernom dvore

-          Prevádzka knižnice

-          Upratovacie činnosti

-          Stavebná činnosť

-          Starostlivosť a prevádzka športových areálov

V roku 2020 sociálny podnik zrealizoval jeden veľký projekt, týkajúci sa zatrubnenia nebezpečného a nepekne vyzerajúceho kanála v intraviláne obce v časti obce Brezany. Taktiež sa podarilo zrealizovať náročný projekt týkajúci sa výmeny strechy hasičskej zbrojnice.

Sociálny podnik realizuje svoju verejnoprospešnú činnosť za finančnej podpory Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o finančných príspevkoch na zamestnancov. Týmto šetríme naše peniaze v prospech ďalšieho rozvoja našej obce.

Sociálne podnikanie do podnikania vnáša  etický rozmer a princíp solidarity. Viacerí vizionári o sociálnom podnikaní hovoria ako o “podnikaní pre 21. storočie”.

Kolaudácia kanalizačného privádzača

Image

História

V roku 1996 bolo vydané stavebné povolenie na kanalizačný privádzač z Nedožier-Brezian do Prievidze. Investorom stavby bola naša obec. Po realizácií bolo potrebné stavbu skolaudovať. Kolaudácia stavby je nevyhnutná, aby bolo možné kolaudovať a uviesť do prevádzky kanalizáciu postavenú v obci.
Po intenzívnej 1,5 ročnej práci sa podarilo stavbu skolaudovať a priblížiť sa k spusteniu kanalizácie v obci.

Vykonané práce od roku 2019:

Bolo potrebné vyhľadať všetky dokumenty k danej stavbe. Tento proces bol náročný z dôvodu, že stavba bola realizovaná veľmi dávno. Bolo potrebné vyhotoviť porealizačné zameranie, projektovú dokumentáciu, vykonať tlakové skúšky a následne netesnosti v chybných šachtách opraviť. Realizovali sme aj montáž tyčí na označenie šácht a inštalovali sme chýbajúce poklopy.

 

Vybudovanie kanalizácie na ulici T.Hromadu

Image
V roku 2018 sa občania ulice T. Hromadu obrátili petíciou na kompetentných s požiadavkou zahrnúť ulicu do projektu kanalizácie, nakoľko sa v ňom ulica nenachádzala. Stanovisko bolo zamietajúce.
Po nástupe nového vedenia obce, v roku 2019, sa okamžite začalo v danej veci konať - spracovali sme projektovú dokumentáciu a expresne rýchlo vybavili vyjadrenia k stavebnému povoleniu a následne stavebné povolenie. V roku 2020 sa podarilo zabezpečiť financie na realizáciu stavby v celkovej výške cca 280 000 €. Do projektu sme vložili maximálne úsilie. Realizácia stavby z obecných peňazí by bola nereálna.
ODKANALIZOVANÉ BUDÚ AJ VŠETKY 4 BYTOVÉ DOMY.

Revitalizácia okolia kaplnky

Image

História

V Nedožeroch nemali veriaci kostol a tak sa rozhodli v roku 1845 postaviť v strede obce kaplnku.  Kaplnka mala malú vežu v ktorej boli umiestnené večer a taktiež dva zvony,  na ktorých sa zvonilo ráno,  napoludnie,  večer a taktiež mŕtvym.  S novou obecnou výstavbou v 20.  storočí bolo v roku 1983 spojené rozšírenie štátnej cesty,  tesne pred kaplnku,  čo si vyžiadalo jej asanáciu.  A tak sa asi 30 metrov od pôvodnej stavby začala výstavba jej zväčšenej kópie.  Vedúcim stavby bol v.d.p Andrej Brunclík S.D.B.  hlavným majstrom Anton Mokrý /Smoliare/, tesársky majster Jozef Štefíček a Peter Šimo.  Vedúcou pomocných robotníkov bola Terézia Gašparová. ONV - odbor výstavby a kultúry poukázal na ňu 200.000,-  Kčs. Na výstavbu sa uskutočnili aj finančné zbierky od veriacich a príkladná bola pomoc JRD Horná Nitra,  jej predsedu Ing.  Jozefa Solárika.  Rodina Cíglerových prispela na zakúpenie dlažby a lustra,  Jozef Šinko zhotovil okná,  dvere a krížik bez finančnej náhrady.  Sochy do nej vyhotovil Kamil Znamenák z Poluvsia,  ako dar. Vysviacku uskutočnili 16.  júna 1989 pán dekan Hromada a v.d.p.  Andrej Brunclík.  Je zasvätená Panne Márii - pomocnici

Vykonané práce

Okolie kaplnky bolo vyčistené a pripravené na revitalizáciu. Bol realizovaný výrub stromov a kríkov. Následne boli pne vyfrézované.

Rekonštrukcia fyzikálnej učebne ZŠ. Obec získala nenávratný finančný príspevok 51 228,75 €

Image

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Celkové oprávnené výdavky projektu: 53 925 €

Výška poskytnutého NFP: 51 228,75 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorí moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v obci Nedožery-Brezany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov.

Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu významné merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 245 žiakov;
  • počet podporených učební prírodovedných: 1;
  • počet podporených základných škôl: 1.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany.

Úprava vstupného schodiska OcÚ

Image

Nie celkom bezpečné koberce sme nahradili protišmykovým povrchom po oboch stranách vstupu do OcÚ.

Za analýzu bezpečnosti a bezbariérového prístupu v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ ďakujeme občianskemu združeniu Vzdelávací inštitút, o.z., ktorý nás bezplatne upozornil na nedostatky, ktoré sa snažíme postupne odstraňovať.

Za výsadbu kvietkov, ktoré zdobia schodisko OcÚ touto cestou ďakujeme poslankyniam Mgr. Lucii Šujanovej a Monike Lenhartovej. 

Vybudovanie viacúčelového ihriska.

Image

Vybudovanie viacúčelového ihriska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019,,
Na financovanie športovej infraštruktúry boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 291,67 € bez DPH

Dotácie:
Úrad vlády Slovenskej republiky - ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019"37 000 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu 13 500 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie viacúčelového ihriska v obci Nedožery-Brezany. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je určené na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, basketbal, minifutbal, nohejbal, bedminton.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany areál základnej školy.

Obec získala pre DHZO nové hasičské vozidlo Iveco Daily

Image

Popis projektu

Stručný opis projektu: Projekt bol realizovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Vozidlo doplnilo chýbajúci článok vo výbave DHZO Nedožery-Brezany. Starosta obce  a zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru prevzali kľúče od nového vozidla z rúk ministerky Denisy Sakovej.

Obec získala nenávratnú dotáciu vo výške 29 498,95 €

Image
V roku 2019 bol realizovaný projek prístavby a zateplenia hasičskej zbrojnice. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 498,95 €.
Image
Pôvodný stav hasičskej zbrojnice

Zberný dvor

Image
V druhej polovici roka 2019 sme realizovali zberný dvor v areáli Poľnohospodárskeho družstva v časti obce Brezany.
Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých dôležitá. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú ako našu obec tak i celú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu radikálne znížiť.

Postupne sa stávajú tieto obrázky v našej obci minulosťou. Podmienky vytvárame ale všetko zaleží len od káždého z nás.

Image
Image

Príspevok pri narodení dieťaťa 100 €

Image
Od augusta 2019 obec Nedožery-Brezany poskytuje finančný príspevok 100 € na jedno narodené dieťa.

Podmienky poskytnutia príspevku

Pasport cintorínov

Image
V roku 2019 sme spracovali projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Nedožery-Brezany, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Nedožery-Brezany.
Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku:


Virtuálny cintorín Brezany


Virtuálny cintorín Nedožery
Portál slúži nielen občanom obce Nedožery-Brezany, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.

Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré sú inštalované priamo na cintoríne Nedožery-Brezany.

Rekonštrukcia studne pri kostole

Image

Oprava verejného osvetlenia

Image
Od 6.2.2019 prebiehala oprava verejného osvetlenia, ktorá zaručila vyššiu spoľahlivosť aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Rekonštrukcia pamätníka Vavrinca Benedikta Nedožerského

Image
V roku 2019 prebehla rekonštrukcia pamätníka Vavrinca Benedikta z Nedožier. Bola položená nová dlažba a osadené nové kvetináče.

Pri pamätnej tabuli Vavrinca Benedikta z Nedožier v časti obce Nedožery bola inštalovaná pamätná doska cesty Magna via.

Zapracovaním pamätnej dosky sme si uctili cisársko-kráľovskú poštovú cestu, ktorá viedla cez dnešné Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu, a teda prechádzala cez našu Obec.
 

Dopravné zrkadlá

Image
Na ulici Štúrova, T. Hromadu, Kukučínova a Hviezdoslavova boli inštalované nové dopravné zrkadlá pre zvýšenie bezpečnosti na ceste.