DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

 

Zloženie výboru DHZO:

  • Predseda -   Bc. Vavro Martin                č. tel.  0907 264 002
  • Podpredseda – veliteľ - Bahuľa Jozef
  • Podpredseda – prevencie – Polášek Jaroslav
  • Tajomník -  Mokrý Tomáš
  • Pokladník – Ing. Klopček Peter
  • Strojník – Mokrý Ján

zákon č. 37_2014 o DPO