Pravidelný vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o.
Komunálny odpad sa zbiera každý druhý týždeň v piatok !!!


Frekvencia zberu pre rodinné domy je 1 krát za 2 týždne.

Frekvencia zberu pre bytové domy je 1 krát za týždeň.

Deň zberu komunálneho odpadu je piatok.

Image

Zberný dvor

Prevádzková doba zberného dvora:

Letné obdobie 1.4. – 31.10.:

pondelok: 9:00 -11:00 a 16:00-18:00

streda: 9:00 -11:00 a 16:00-18:00

sobota: 10:00 -14:00

Zimné obdobie: 1.11. – 31.3.:

pondelok: 9:00 -11:00 a 15:00-17:00

streda: 9:00 -11:00 a 15:00-17:00

sobota: 10:00 -14:00

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora.

Zapojme sa do separovania odpadov a budeme mať:

  • Čisté prostredie bez „čiernych“ skládok odpadov, ktoré sú žiaľ v našej obci rozšírené
  • Druhotné suroviny namiesto odpadov
  • Znížené náklady na odstraňovanie „čiernych“ skládok odpadov
  • Čisté svedomie voči budúcim generáciám a prírode

Ako separovať odpad?

Papier a lepenka

Patrí sem – čisté noviny, časopisy, papier, kartón, vlnitá lepenka, bločky, lístky, kancelársky papier, staré zošity, listy a obálky (bez plastových okienok), staré knihy (bez tvrdej väzby)...

Nepatrí sem – lepiace pásky, voskový papier, mokrý, mastný a inak znečistený papier, stanioly, tetrapaky, celofán, hygienické potreby, plienky.

 

Plasty

Patrí sem – čisté plastové PET a PE fľaše od minerálok, malinoviek, mlieka, sirupov, octu, vína, piva všetkých farieb (aj s uzáverom a etiketou), plastové obaly z drogérie (šampónov, tekutých mydiel, aviváží, čistiacich prostriedkov...), plastové tašky a vrecká, tégliky od jogurtov, masiel a smotán, záhradné a potravinové fólie...

Fľaše zbierame zošliapnuté.

Nepatrí sem – vyššie napísané plastové obaly so zvyškami obsahu, znečistené záhradné fólie, PET fľaše od potravinárskych olejov, alobal, celofán, obaly od kávy, kakaa, vreckových polievok, guma, molitan, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napr.: motorových olejov, farieb, lepidla.

 

Sklo

Patrí sem – čisté biele aj farebné sklo – všetky druhy nevratných sklenených fliaš, sklenené črepy, poháre od zaváranín, fľaštičky od kozmetiky, okenné/tabuľové sklo...

Fľaše je potrebné zbaviť obsahu, zátok, kovových uzáverov, kovových prúžkov okolo hrdla, kovových a plastových fólií.

Nepatrí sem – vyššie napísané sklenené obaly s obsahom, keramika, žiarivky a výbojky, dymové sklo, mliečne a varné sklo, porcelán, kovové uzávery, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, neónka, teplomer, obrazovky, sklobetónové tvárnice.

Objemný odpad

Patrí sem – odpad, ktorý sa nezmestí do používaných nádob na komunálny odpad (napr. starý nábytok, koberce, okenné rámy...)...

Obyvatelia môžu:

  • Objemný odpad nahlásiť na obecnom úrade a požiadať o zvoz na zberný dvor. O zvoze objemného odpadu budú občania následne informovaní prostredníctvom internetovej stránky obce a obecného rozhlasu.

Drobný stavebný odpad

Patrí sem – stavebné odpady z drobných udržiavacích prác (tehly, drevo, kusy betónu, kameňa, výkopová zemina...), ktoré nevyžadujú stavebné povolenie.

Obyvatelia môžu:

  • Drobný stavebný odpad v množstve do 1m3 na 1 osobu/ročne odniesť na určené miesto na zbernom dvore počas celého roka.

Obec určuje sadzbu poplatku vo výške 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov podľa § 2 Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2015 o poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Kombinované materiály na báze lepenky

Patrí sem – čisté nápojové kartónové obaly (tetrapaky), škatule od džúsov a nektárov, mlieka, smotany, acidka, vín...

Tetrapaky zbierame vypláchnuté a zošliapnuté.

Nepatrí sem – obaly obsahujúce zvyšky nápojov.

 

Šatstvo

Patrí sem – použiteľné a nositeľné obnosené šatstvo, ktoré je vypraté a poskladané, topánky, posteľná bielizeň

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov

Patrí sem – lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (korene, listy, kvety...), posekané konáre z kríkov a stromov (nie veľké!), odpadové ovocie (prekladané suchším materiálom ako je lístie..), zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia zemiakov, mrkvy, ohryzky...), rastlinné zvyšky...

Nepatrí sem – tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy, sklo...).

Čo s ním?

  • Prednostne sa kompostuje svojpomocne vo vlastných kompostoch.

 

Opotrebované pneumatiky

Patrí sem – opotrebované pneumatiky z osobných automobilov bez diskov

 

Aktuálne informácie o zbere vyseparovaných zložiek odpadu, o harmonograme separovaného zberu odpadov, vyhlásených akciách zberov a iných akciách týkajúcich sa odpadového hospodárstva nájdete na internetovej stránke obce: https://www.nedozery-brezany.sk/separuj-odpad.html

Image
Image

Umiestnenie zberného dvora

Označovanie obalov

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohľad jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal.

Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Materiály z Papiera – do modrého kontajnera určeného na papier alebo do veľkokapacitného kontajnera na Zbernom dvore označenom Papier a lepenka patria všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20 ,21 a 22 upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Do modrých kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením

PAPIER A LEPENKA patria:
papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, lepenka, knihy bez väzby, papierové obálky (aj s fóliovými okienkami) a ostatný papier akéhokoľvek druhu.

Nevadí papier s kancelárskymi sponkami.
Do modrých kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením

PAPIER A LEPENKA nepatria:

mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité detské plienky a iné hygienické potreby

Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba a pri triedení sa rozlišuje, či ide o farebné alebo číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnedé sklo.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.
AUTOSKLÁ sa zbierajú na zberných miestach na to určených (napr. zariadenia na spracovanie starých automobilov).

Do zelených kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením

SKLO patria:
sklenené fľaše napríklad od vína, alkoholických i  nealkoholických nápojov, kozmetiky, poháre, sklenené nádoby zo zaváranín, kečupu, marmelád, tabuľové sklo, sklenené črepy, sklo z okuliarov a pod.

Do zelených kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením

SKLO nepatria:
keramika, žiarovky, žiarivky, automobilové sklá, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky, drôtované sklo, pokované alebo pozlátené sklo.

Materiály z PLASTU – obaly označené nasledovnými symbolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo vriec určených na plast.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.

Do žltých kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením
PLASTY patria:
plastové fľaše od nápojov, tégliky, plastové vrecká, fólie, tašky, obaly od pracích, čistiacich a kozmetických prípravkov, rôzne obaly z potravín, obaly z CD diskov, penový polystyrén a ďalšie výrobky z plastov. Do žltých kontajnerov alebo do veľkokapacitných kontajnerov s príslušným označením

PLASTY nepatria:
znečistené obaly so zvyškami potravín alebo čistiacich prostriedkov, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, plasty znečistené zeminou, guma a pod.

Kombinované materiály na báze lepenky – Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP je znak nápojového kartónu.

Napríklad obal z vrstevných materiálov – nápojový obal na džús:
hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – označenie bude C/PAP.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.

Do veľkokapacitných kontajnerov s označením VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ

MATERIÁLY na báze lepenky patria:
viacvrstvové obaly od ovocných štiav, vína, mlieka a mliečnych výrobkov, omáčok, avivážnych prostriedkov a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov s označením VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ

MATERIÁLY na báze lepenky nepatria:
viacvrstvové obaly od kávy, polievok, pudingov, práškového cukru, korenín, kakaového prášku a pod.

Ešte stále neviete čo kam patrí?
Zopár rád ako správne triediť odpad.

Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého kontajnera určeného na plasty (na zbernom dvore do  veľkokapacitného kontajnera s príslušným označením Plasty), musia však byť bez zvyškov jedla.

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím. Patria do veľkokapacitného kontajnera s príslušným označením Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých kontajnerov na plasty alebo do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore s príslušným označením PLASTY, pred vyhodením je však potrebné znížiť objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier alebo do veľkokapacitného kontajnera na zbernom dvore s príslušným označením

Papier a lepenka.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
- Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
- Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
- Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová.
- Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť
a recyklovať.


1100 l kontajnery:


plast – 1x za 2 týždne – žltý kontajner

- zbierajú sa pet flaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť, napr. zošliapnutím  alebo stlačením), kelímky, sáčky, fólie, obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel,  aviváže, destilovanej vody a iné obaly z potravín, - nepatria sem najmä novodurové trúbky, obaly znečistené nebezpečnými látkami, farby, polystyrén zo stavieb  

papier – 1x za 2 týždne – modrý kontajner
- zbierajú sa najmä papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
- nepatria sem mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby,

sklo – 1x za 3 týždne – zelený kontajner
- zbierajú sa nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo (nie  s drôtenou výstuhou – to patrí do komunálneho odpadu), sklenené črepiny, farebné - nepatria sem žiarovky, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovnaté sklo, zrkadlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorov, počítačov, pretože toto obsahuje jedované látky,

kovy – 1x za mesiac, prípadne podľa potreby

- zbierajú sa kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod. Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením  vypláchnuť a zmenšiť ich objem, napr. zošliapnutím,
- nepatria sem elektronické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty.

 

Žiadame obyvateľov, aby vhadzovali do nádob na separovaný odpad len taký odpad, ktorý tam patrí. Ak vložíme do nádoby iný typ odpadu, musí byť vykonané jeho dotriedenie. Dotrieďovaním sa zvyšujú náklady na odpadové hospodárstvo obci a následne môže dôjsť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad !  

 
Každý z obyvateľov má možnosť požiadať obec na t.č. : 046/5485380, aby mu bol poskytnutý štiepkovač alebo kompostovací voz na úpravu štiepky a nakladanie s obsahom kompostérov. Zároveň sa zakazuje zneškodňovať akýkoľvek odpad pálením.


separuj

informačný leták
separovaný odpad
použitie biokompostéra
projekt realizovaný v rámci operačného programu životné prostredie
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
   
Program odpadového hospodárstva
Prevádzkový poriadok zberného dvora


Obec Nedožery-Brezany v súlade s § 4 ods.6 Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2023.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI Nedožery-Brezany je: 58,94 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2024 je 15,00 EUR/tona.