Odoslanie podnetu

Maximálna veľkosť súboru je 4 MB

Informácie podľa zákona v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je správca webového sídla teda Obec Nedožery - Brezany Účel spracovávania osobných údajov Zasielanie podnetov cez webové rozhranie je vytvorený za účelmi: - spätné informovanie občana o riešení jeho podnetu Zákonnosť spracovania osobných údajov: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) až e) . Pri registrácii podnetu spracovávame osobné údaje. - e-mailová adresa Odoslaním podnetu vyjadrujete súhlas so spracovaním týchto Vašich osobných údajov. Časové obdobie spracovávania údajov: Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia funkčnosti služby, ktorej prevádzkovateľom je obec Nedožery – Brezany. Práva dotknutých osôb: Dotknutá osoba má právo na: - poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe - poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe - právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby - právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby - právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby - právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby - právo namietať spracúvanie osobných údajov - právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovania Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám.