Obec získala nenávratný finančný príspevok 12 350 €

Image

WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov projektu: WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Kód žiadosti o NFP: NFP311070U392

Celkové oprávnené výdavky 13 000,00 € projektu:

Výška poskytnutého NFP: 12 350,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Cieľ projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Očakávaný výsledok projektu: Bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach definovaných projektom dosiahnuté finančnou podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Miesto realizácie projektu: Obec Nedožery-Brezany

Image

Umiestnenie prístupových bodov:

Umiestnenie prístupových bodov:

  1. Obecný úrad, Družstevná, Nedožery-Brezany
  2. Obecný park, Družstevná, Nedožery-Brezany
  3. Amfiteáter pod Vrbičkami, V. B. Nedožerského, Nedožery-Brezany
  4. Športovisko pri základnej škole, Družby, Nedožery-Brezany
  5. Futbalový štadión, Kukučínova, Nedožery-Brezany

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce www. nedozery-brezany.sk. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo. 

Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach: 9

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

- predloženie dokumentácie z VO na kontrolu ex-ante

Obec získala nenávratný finančný príspevok 51 369,61 €

Image

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 073,27 €

Výška poskytnutého NFP: 51 369,61 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorí moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v obci Nedožery-Brezany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov.

Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu významné merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 245 žiakov;
  • počet podporených učební prírodovedných: 1;
  • počet podporených základných škôl: 1.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany.