Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERY – BREZANY

www.zsnb.edupage.org

 upozorňuje rodičov, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 SA USKUTOČNÍ DŇA:

 

6. APRÍLA / SOBOTA / 2019

 

V ČASE:       8,30 hod. – 12,00 hod.

V PRIESTOROCH: ZŠ NEDOŽERY – BREZANY

 

Základná škola ponúka:

atraktívny školský vzdelávací program zameraný na nové predmety účasť v mnohých súťažiach a olympiádach (v rámci Prievidzského okresu a Trenčianskeho kraja je škola hodnotená ako jedna z najúspešnejších základných škôl)

využívanie informačno-komunikačných technológií (kvalitne vybudovaná počítačová učebňa, v triedach je k dispozícii  7  interaktívnych tabuľ) efektívne využívanie voľného času prostredníctvom pestrej ponuky záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti (športové, relaxačné a vzdelávacie krúžky) v prípade dostatočného záujmu / min. 10 detí / možnosť využitia školského klubu detí ráno už od 6,45 hod, poobede do 16,00 hod. všetky triedy v základnej škole sú  vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom - viac sa dozviete na  www.zsnb.edupage.org

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY DIEŤA, KTORÉ DO 31.8. 2019 DOVŔŠI  6. ROK VEKU A DETI, KTORÉ MALI  ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZÁPISE VYŽADUJE MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO NARODENIA, NÁRODNOSŤ, ŠTÁTNE OBČIANSTVO A TRVALÉ BYDLISKO DIEŤAŤA AKO AJ MENO, PRIEZVISKO A ADRESU TRVALÉHO BYDLISKA RODIČOV ČI INÝCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Z TOHTO DOVODU SI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA K ZÁPISU PRINESIE OBČIANSKY PREUKAZ, RODNÝ LIST DIEŤAŤA, VYPLNENÝ DOTAZNÍK, ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA  NA  PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A 20€ NA ZAKÚPENIE SADY ŠKOLSKÝCH POTRIEB, KTORÉ JE DOBROVOĽNÉ. RODIČIA DETÍ, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MATERSKÚ ŠKOLU, SI DOTAZNÍK MOŽU VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY, PRÍPADNE STIAHNUŤ Z WEBOVÉHO SÍDLA ŠKOLY. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA PRI ZÁPISE JE NEVYHNUTNÁ.

ŽIAK PLNÍ POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V ZÁKLADNEJ ŠKOLE  V  ŠKOLSKOM  OBVODE, V KTOROM  MÁ TRVALÝ POBYT, AK  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  PRE  SVOJE DIEŤA NEVYBERIE  INÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU.

 

Riaditeľ školy