Podanie daňových priznaní na rok 2021

Podanie daňových priznaní na rok 2021

Obec Nedožery-Brezany upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, aby si v termíne do 1. februára 2021 vrátane podali Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade.

Zároveň pripomína daňovníkom, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku, resp. k zániku vlastníctva a majetku a pod., aby v termíne do 1. februára 2021 vrátane podali Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na OcÚ.

Ďalej pripomína daňovníkom, u ktorých došlo k zmene po dedičskom konaní, aby si taktiež do nasledujúceho mesiaca od dedičského konania podali Priznanie k dani z nehnuteľností alebo Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, ak už u nás majú podané daňové priznanie.

Daňovníkom, u ktorých došlo k vzniku daňovej povinnosti k dani za psa, resp. k zániku daňovej povinnosti k dani za psa, aby do nasledujúceho mesiaca od zmeny podali na OcÚ Čiastkové priznanie k dani za psa.

 Tlačivo1 pdf