DANE A POPLATKY 2019

DANE A POPLATKY 2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (  pozemok, rodinný dom, byt, garáž ) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby – prístrešky, altánky, kôlne, záhrad. domčeky...., atď. ) sú povinní podať daňové priznanie alebo oznámiť zmenu k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2019.


Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2018 ( napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu ). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2019.


Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2018 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.


Daň za psa
Zároveň upozorňujeme, ak v roku 2018 nastala zmena v držaní psov, vlastníci psov sú povinní túto zmenu nahlásiť správcovi dane.