Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Všeobecne záväzné nariadenia 2005 Vytlačiť E-mail

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.


rok 2005

č.1 VZN ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov
č.4
VZN o dani za psa

č.5
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
č.6
VZN o dani za ubytovanie
č.7
VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje