Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Výsledky volieb do NR SR 2016 Vytlačiť E-mail

narodna rada

Výsledky volieb do NR SR 2016

Okrsok 1 pdf

Okrsok 2   pdf

 
Kanalizácia Vytlačiť E-mail

obecny urad

 

Na základe najnovších informácií od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica,

si Vás dovoľujeme informovať, že podaná žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pre

pripravovanú stavbu

 

„Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“

úspešne

absolvovala administratívnu kontrolu, ako aj odbornú kontrolu predloženej žiadosti.

V súčasnosti na MŽP SR prebieha proces prípravy zmluvy o pridelení nenávratných finančných prostriedkov.

 
Priznanie k dani z nehnuteľností Vytlačiť E-mail

Obec Nedožery-Brezany upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností,

že v termíne do 31. januára 2016
musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

 

 

 

Pripomíname daňovníkom, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku cez ROEP, resp. k zániku vlastníctva a majetku a pod.,
aby v termíne do 31. januára 2016
podali Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme, že žiadosti na vrátenie časti poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad je potrebné spolu s požadovanými dokladmi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia doručiť na obecný úrad do 31.1.2016.“

 
Obecný úrad bude dňa 30.12. a 31.12. zatvorený Vytlačiť E-mail

obedcny uradObecný úrad bude dňa 30.12. a 31.12. zatvorený!

 
Ponuka na nájom časti nehnuteľného majetku Vytlačiť E-mail

Názov majetku: kancelársky priestor v budove obecného úradu

Výmera:
36 m2

Účel použitia: priestor určený pre kanceláriu alebo sídlo obchodnej spoločnosti alebo neziskovej organizácie.

Cena nájmu vrátane energii za rok určená uznesením obecného zastupiteľstva: 38 Eur/m2

Žiadosti o uvedený prenájom zasielajte na adresu: Obecný úrad, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany.

Termín je možné dohodnúť na tel. čísle 046/5485100 alebo 0905 823 555.

Obec uzatvorí nájomnú zmluvu s 1. uchádzačom, ktorý prejaví záujem so začatím nájomného vzťahu od 1.1.2016.