Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Zmeny v priznaniach k miestnym daniam platné pre rok 2013 Vytlačiť E-mail
Vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 vyšlo opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Od 1.12.2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach z ktorej vyplýva, že od januára budúceho roka platí jedno spoločné priznanie (§99a) k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia sa v zmysle § 99e ods. 1 – vyrubenie dane, daň vyrubí jedným rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie, pokiaľ ods. 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

Bližšie podmienky vyrubovania miestnych daní, ich sadzby, termíny podania žiadostí na zníženie daní budú zverejnené po schválení Všeobecne záväzných nariadení obce na rok 2013.

Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty sú zverejnené v časti dokumenty a tlačivá.
 
Nedožery neboli najzadĺženejšie Vytlačiť E-mail

Dňa 15.10.2012 bola v regionálnych novinách uverejnená chybná informácia týkajúca sa dlhu našej obce. Okamžite vedenie obce žiadalo korekciu chybných informácií, na základe čoho došlo k náprave týchto údajov.

správa o hospodárení ku dňu 24.10.2012


 
Zmena poplatkov Vytlačiť E-mail

Národná rada prijala s účinnosťou od 1.10.2012 zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prílohe sú vybraté správne poplatky, ktoré sú občanmi najčastejšie platené na obecnom úrade a ich výška.


zmena poplatkov

 
Zmena v organizačnej štruktúre OcÚ Vytlačiť E-mail

oznamOznamujeme občanom, že počnúc dňom 01. 10. 2012 (pondelok) dochádza k zmene v organizačnej štruktúre obecného úradu:

  • Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku v zmysle § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. bude zabezpečovaný zamestnancom obce Ing. Katarínou Jankovovou
    a to každú stredu v týždni v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod.


  • Služby na úseku sociálneho poradenstva, sociálnej posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a jej zánik, bude v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonávať externe Mgr. Alena Grondžák Pechová a to výlučne na požiadanie zodpovedného zamestnanca obce, ktorým je Anna Mišenková.
 
Odpoveď ministra dopravy Vytlačiť E-mail
„Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na žiadosť starostov o zachovanie trate Prievidza - Nitrianske Pravno.“

odpoveď ministra dopravy
 


Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke