Oznamy obce Nedožery-Brezany
Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Oznámenie spoločnosti TEZAS Vytlačiť E-mail
Vedenie spoločnosti prehodnotilo ceny za práce, ktoré pre Vašu obec vykonávame v oblasti nakladania s KO a jeho triedením.

celé znenie listu
 
Turnaj v rapid šachu Vytlačiť E-mail

Šachový klub Prievidza

a

Centrum voľného času Spektrum

Vás pozývajú dňa 9. 3. 2013


na turnaj v rapid šachu chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 11, 14 a 17 rokov

Turnaj je započítavaný do seriálu Grand Prix mládeže SŠZ a Majstrovstiev Trenčianskeho kraja.

Miesto konania: Centrum voľného času Spektrum, K. Novackého 14, Prievidza

Registrácia: 9.00 - 9.45 hod.

Začiatok: 10.00 hod.

Koniec: Predpokladaný čas vyhodnotenia 14.30 hod.

Prihlášky: Martin Dobrotka tel.: 0905 360 654, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Uzávierka prihlášok: 8. 3. 2013

Štartovné: 1 EUR

Systém hry: Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom hry 15 min. na partiu pre každého hráča.

O poradí rozhoduje:

1. Počet bodov 2. Upravený Buchholz bez jedného najhoršieho výsledku (1,0,n,n,0,n)

3. Buchholz 4. Postupové body 5. Počet výhier.

Hlavný rozhodca: Martin Dobrotka

Právo účasti:

kategória do 8 rokov - narodení 1.1.2005 a mladší

kategória do 11 rokov - narodení 1.1.2002 a mladší

kategória do 14 rokov - narodení 1.1.1999 a mladší

kategória mimo GPX - narodení 1.1.1996 a mladší (LOK viac ako 1400)

Ceny: Vecné ceny a diplomy pre prvých troch v každej kategórií

Iné pokyny

* každá dvojica registrovaných účastníkov v SŠZ prinesie funkčné šachové hodiny

* pre urýchlenie registrácie je nutné poslať prihlášku s menom, priezviskom a dátumom narodenia vopred do termínu uzávierky prihlášok

Sponzori: Krajský šachový zväz Trenčín, RONCHEM, s.r.o., GMGoffice, s. r. o. 
Zápis do 1. ročníka ZŠ Vytlačiť E-mail

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERY – BREZANY

upozorňuje rodičov, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 SA USKUTOČNÍ DŇA:

1. FEBRUÁRA 2013

V ČASE:       9,00 hod – 17,00 hod

V PRIESTOROCH: ZŠ NEDOŽERY – BREZANY

Základná škola ponúka:

*  atraktívny školský vzdelávací program zameraný na nové predmety matematika hrou, tvorivé písanie a čítanie, rozprávkové čítanie, slovenčina pre   život, projektové vyučovanie
*vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, od 6. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka podľa výberu  / ruský alebo nemecký jazyk /
*účasť v mnohých súťažiach a olympiádach (v rámci Prievidzského okresu je škola hodnotená ako jedna z najúspešnejších základných škôl)
*využívanie informačno-komunikačných technológií (kvalitne vybudovaná počítačová učebňa, v triedach je k dispozícii  5  interaktívnych tabuľ, ...)
*efektívne využívanie voľného času prostredníctvom pestrej ponuky záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti (športové, relaxačné a vzdelávacie krúžky)
*v prípade dostatočného záujmu možnosť využitia školského klubu detí ráno už od 6,15 hod, poobede do 16,00 hod.
*väčšina tried je vybavená výškovo nastaviteľným nábytkom - viac sa dozviete na  www.zsnb.edupage.org

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY DIEŤA, KTORÉ DO 31.8. 2013 DOVŔŠI 6. ROK VEKU A DETI, KTORÉ MALI  ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZÁPISE VYŽADUJE MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO NARODENIA, NÁRODNOSŤ, ŠTÁTNE OBČIANSTVO A TRVALÉ BYDLISKO DIEŤAŤA AKO AJ MENO, PRIEZVISKO, ADRESU ZAMESTNÁVATEĽA A TRVALÉ BYDLISKO RODIČOV ČI INÝCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Z TOHTO DOVODU SI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA K ZÁPISU PRINESIE OBČIANSKY PREUKAZ, RODNÝ LIST DIEŤAŤA, VYPLNENÝ DOTAZNÍK A 18 € NA ZAKÚPENIE SADY ŠKOLSKÝCH POTRIEB A  PRVEJ KNIHY, KTORÉ JE DOBROVOĽNÉ. RODIČIA DETÍ, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MATERSKÚ ŠKOLU, SI DOTAZNÍK MOŽU VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY, PRÍPADNE STIAHNUŤ Z WEBOVÉHO SÍDLA ŠKOLY. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA PRI ZÁPISE JE NEVYHNUTNÁ.

ŽIAK PLNÍ POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM OBVODE, V KTOROM MÁ TRVALÝ POBYT, AK  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRE SVOJE DIEŤA NEVYBERIE INÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU.

Riaditeľ školy

 
Zmeny v priznaniach k miestnym daniam platné pre rok 2013 Vytlačiť E-mail
Vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 vyšlo opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Od 1.12.2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach z ktorej vyplýva, že od januára budúceho roka platí jedno spoločné priznanie (§99a) k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia sa v zmysle § 99e ods. 1 – vyrubenie dane, daň vyrubí jedným rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie, pokiaľ ods. 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

Bližšie podmienky vyrubovania miestnych daní, ich sadzby, termíny podania žiadostí na zníženie daní budú zverejnené po schválení Všeobecne záväzných nariadení obce na rok 2013.

Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty sú zverejnené v časti dokumenty a tlačivá.
 
Nedožery neboli najzadĺženejšie Vytlačiť E-mail

Dňa 15.10.2012 bola v regionálnych novinách uverejnená chybná informácia týkajúca sa dlhu našej obce. Okamžite vedenie obce žiadalo korekciu chybných informácií, na základe čoho došlo k náprave týchto údajov.

správa o hospodárení ku dňu 24.10.2012


 


Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke