Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Separuj odpad Vytlačiť E-mail

Milí spoluobčania,

Každý z obyvateľov má zároveň možnosť požiadať obec na t.č. : 046/5485380, aby mu bol poskytnutý štiepkovač alebo kompostovací voz na úpravu štiepky a nakladanie s obsahom kompostérov. Zároveň sa zakazuje zneškodňovať akýkoľvek odpad pálením.„Od roku 2016 bude v našej obci zabezpečovať služby v odpadovom hospodárstve firma T+T, a. s.  Žilina, prevádzka Prievidza.

Nahradí tým spoločnosť TEZAS spol. s r. o. Prievidza, ktorá ukončila svoju činnosť. Zmenou zberovej spoločnosti prichádza aj nový harmonogram!

Kalendár vrecového vývozu plastov na rok 2018

(piatok) 12.1.2018 , 9.2.2018, 9.3.2018, 6.4.2018, 4.5.2018, 1.6.2018, 13.7.2018, 10.8.2018, 7.9.2018, 5.10.2018, 2.11.2018, 14.12.2018


 

Vážení spoluobčania, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je potrebné zabezpečiť možnosť obyvateľom obce oddelene odovzdať nebezpečný odpad z komunálneho odpadu.  Nebezpečný odpad je odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Pre splnenie takejto povinnosti bude v obci vykonávaný mobilný zber nebezpečných odpadov ako aj iných, oddelene zbieraných odpadov.

Tieto odpady bude možné odovzdať priamo zberovej spoločnosti dňa 25.3.2017 nasledovne:
- 8.00 – 8.30 hod. priestranstvo pred obecným úradom v časti obce Brezany,
- 9.00 – 9.30 hod. parkovisko pri Jednote v časti obce Nedožery.

Nebezpečnými odpadmi zbieraným z komunálneho odpadu sú napríklad:
- obaly obsahujúce nebezpečné látky (obaly z olejov, lakov, farieb, mazív),
- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
- rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy (je potrebné ich odovzdať v uzatvorených nádobách a s označením obsahu nádoby),
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky alebo mrazničky
v kompletnom stave, inak nebudú zberovou spoločnosťou odobraté),
- oleje a tuky iné ako jedlé (motorové,
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- batérie a akumulátory,
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (televízory, obrazovky, monitory).

Ostatné zbierané odpady:

- jedlé oleje a tuky (kuchynské),

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice a

- batérie a akumulátory iné (malé tužkové baterky),

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné (mobilné telefóny, počítače, fritézy, kopírovacie zariadenia, mikrovlnky, práčky, umývačky, káblové zväzky, drobné kuchynské spotrebiče).

Akékoľvek odpady nemôžu obsahovať AZBEST!
Odovzdané odpady museli vzniknúť pri činnosti fyzickej osoby, čiže nie pri podnikateľskej činnosti. Obaly (bandasky, vrecia, krabice), v ktorých budú odpady odovzdávané, sa obyvateľom nevracajú.   
Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek v obci Nedožery – Brezany v roku 2017
Vrecový zber plastov so začiatkom v daný deň o 06:00 h:

(piatok) 20.1.2017, 17.2.2017, 17.3.2017, 14.4.2017, 12.5.2017, 23.6.2017, 21.7.2017, 18.8.2017, 15.9.2017, 13.10.2017, 24.11.2017, 22.12.2017


Jarné upratovanie:   Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad – 20.03.2017 – 25.03.2017

Miesto uloženia kontajnerov:

Časť Nedožery: oproti firme Vilko, parkovisko pred cintorínom, autobusová zástavka pred železničnou stanicou, Budovateľská (pri kríži), Kukučínova

Časť Brezany: za obecným úradom, pri COOP Jednota, pri chladiacom boxe poľov. združenia, parkovisko ul. Tajovského, požiarna zbrojnica

Železný odpad, ktorý nie je možné uložiť do 1100l kontajnera na kovy                  

20.03.2017 – 25.03.2017

1100 l kontajnery:

plast – 1x za 2 týždne – žltý kontajner

- zbierajú sa pet flaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť, napr. zošliapnutím  alebo stlačením), kelímky, sáčky, fólie, obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel,  aviváže, destilovanej vody a iné obaly z potravín, - nepatria sem najmä novodurové trúbky, obaly znečistené nebezpečnými látkami, farby, polystyrén zo stavieb  
papier – 1x za 2 týždne – modrý kontajner
- zbierajú sa najmä papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
- nepatria sem mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby,
sklo – 1x za 3 týždne – zelený kontajner
- zbierajú sa nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo (nie  s drôtenou výstuhou – to patrí do komunálneho odpadu), sklenené črepiny, farebné - nepatria sem žiarovky, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovnaté sklo, zrkadlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorov, počítačov, pretože toto obsahuje jedované látky,

kovy – 1x za mesiac, prípadne podľa potreby

- zbierajú sa kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, nápojové kartóny od
mliečnych výrobkov, džúsov a pod. Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením  vypláchnuť a zmenšiť ich objem, napr. zošliapnutím,
- nepatria sem elektronické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty.

prípadné zmeny termínov budú zverejnené prostredníctvom obecného rozhlasu

Pravidelný vývoz komunálneho odpadu od nového roku 2017 bude

KAŽDÚ STREDU V TÝŽDNI.“

 

informačný leták na rok 2018
separovaný odpad
použitie biokompostéra
projekt realizovaný v rámci operačného programu životné prostredie
Článok zošliapavanie odpadu word

separuj

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke