Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Verejné obstarávanie Print E-mail

 

 

2011
súhrnná správa II. Q 2011

súhrnná správa III. Q 2011
súhrnná správa IV. Q 2011

 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ : Obec Nedožery-Brezany
Sídlo :
Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany
IČO :
00318302
DIČ :
2021162737
Štatutárny zástupca :
JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
Telefón :
046/5485100, 0905 823 555
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Obec Nedožery-Brezany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.